புதிய அவையம்

ISSN : 2456-821X

இதழாசிரியர்கள்

தலைமை இதழாசிரியர்

முனைவர் கி . பார்த்திபராஜா ,

துறைத்தலைவர்,

தமிழ் முதுகலை & ஆய்வுத்துறை,

தூய நெஞ்சக் கல்லூரி (தன்னாட்சி),

திருப்பத்தூர், திருப்பத்தூர் மாவட்டம் – 634601.

parthibaraja@shctpt.edu

+91 9094107737

இணையாசிரியர்கள்
முனைவர் க. மோகன்காந்தி,

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
தூய நெஞ்சக்கல்லூரி (தன்னாட்சி) திருப்பத்தூர்,
திருப்பத்தூர் மாவட்டம்.
மின்னஞ்சல்: mohangandhi@shctpt.edu

முனைவர் ஆ. பிரபு,

உதவிப்பேராசிரியர்,தமிழ்த்துறை,
தூய நெஞ்சக்கல்லூரி (தன்னாட்சி) திருப்பத்தூர்,
திருப்பத்தூர் மாவட்டம்.
மின்னஞ்சல்: aprabu@shctpt.edu

முனைவர் ம. சரளாதேவி,

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
தூய நெஞ்சக்கல்லூரி (தன்னாட்சி) திருப்பத்தூர்,
திருப்பத்தூர் மாவட்டம்.
மின்னஞ்சல்: saraladevi@shctpt.edu

 

 
 
 

Editorial Board

Editor in Chief
Dr K. PARTHIBARAJA,

Head,Department of Tamil,
Sacred Heart College (Autonomous),
Tirupattur, Tirupattur DT - 635 601.
 parthibaraja@shctpt.edu

+91 9094107737

Members
Dr K. MOHANGANDHI,

Assistant Professor,Department of Tamil,
Sacred Heart College (Autonomous) Tirupattur,
Tirupattur DT, 635601, Tamilnadu.
Email: mohangandhi@shctpt.edu

Dr A.PRABU,

Assistant Professor,Department of Tamil,
Sacred Heart College (Autonomous) Tirupattur,
Tirupattur DT, 635601, Tamilnadu.
Email: aprabu@shctpt.edu

Dr M. SARALADEVI,

Assistant Professor,Department of Tamil,
Sacred Heart College (Autonomous) Tirupattur,
Tirupattur DT, 635601, Tamilnadu.
Email: saraladevi@shctpt.edu