புதிய அவையம்

ISSN : 2456-821X

இதழாசிரியர்கள்

தலைமை இதழாசிரியர்
முனைவர் பொன்.செல்வக்குமார்,

துறைத்தலைவர், தமிழ்த்துறை,
தூய நெஞ்சக்கல்லூரி (தன்னாட்சி) திருப்பத்தூர்,
திருப்பத்தூர் மாவட்டம்.
மின்னஞ்சல்: selvakumar@shctpt.edu

இணையாசிரியர்கள்
முனைவர் கி.பார்த்திபராஜா,

உதவிப்பேராசிரியர்,தமிழ்த்துறை,
தூய நெஞ்சக்கல்லூரி (தன்னாட்சி) திருப்பத்தூர்,
திருப்பத்தூர் மாவட்டம்.
மின்னஞ்சல்: parthibaraja@shctpt.edu

முனைவர் ஆ. பிரபு,

உதவிப்பேராசிரியர்,தமிழ்த்துறை,
தூய நெஞ்சக்கல்லூரி (தன்னாட்சி) திருப்பத்தூர்,
திருப்பத்தூர் மாவட்டம்.
மின்னஞ்சல்: aprabu@shctpt.edu

முனைவர் க. மோகன்காந்தி,

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
தூய நெஞ்சக்கல்லூரி (தன்னாட்சி) திருப்பத்தூர்,
திருப்பத்தூர் மாவட்டம்.
மின்னஞ்சல்: mohangandhi@shctpt.edu

முனைவர் ம. சரளாதேவி,

உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,
தூய நெஞ்சக்கல்லூரி (தன்னாட்சி) திருப்பத்தூர்,
திருப்பத்தூர் மாவட்டம்.
மின்னஞ்சல்: saraladevi@shctpt.edu

Editorial Board

Editor in Chief
Dr P. SELVAKUMAR,

Head of the Department,Department of Tamil,
Sacred Heart College (Autonomous) Tirupattur,
Tirupattur DT, 635601, Tamilnadu.
Email: selvakumar@shctpt.edu

Members
Dr K. PARTHIBARAJA,

Assistant Professor,Department of Tamil,
Sacred Heart College (Autonomous) Tirupattur,
Tirupattur DT, 635601, Tamilnadu.
Email: parthibaraja@shctpt.edu

Dr A.PRABU,

Assistant Professor,Department of Tamil,
Sacred Heart College (Autonomous) Tirupattur,
Tirupattur DT, 635601, Tamilnadu.
Email: aprabu@shctpt.edu

Dr K. MOHANGANDHI,

Assistant Professor,Department of Tamil,
Sacred Heart College (Autonomous) Tirupattur,
Tirupattur DT, 635601, Tamilnadu.
Email: mohangandhi@shctpt.edu

Dr M. SARALADEVI,

Assistant Professor,Department of Tamil,
Sacred Heart College (Autonomous) Tirupattur,
Tirupattur DT, 635601, Tamilnadu.
Email: saraladevi@shctpt.edu